गोर्खा समाज जापान द्वारा गण्डकी गाउँपालिकामा समस्यामा परेका लाई सहयोग।

गोर्खा समाज जापान द्वारा गण्डकी गाउँपालिकामा समस्यामा परेका लाई सहयोग।